Język:

Wymogi redakcyjne


(obowiązują od 1 lutego 2018 roku)

 

1. Zgodnie z linią wydawniczą i interdyscyplinarnym charakterem, w Studia Europaea Gnesnensia publikuje się oryginalne artykuły i recenzje naukowe, które należy wysyłać na adres seg@amu.edu.pl w przewidzianych terminach zapowiadanych na stronie internetowej www.steurgn.pl


2. Format plików: doc lub docx. Redakcja nie przyjmuje artykułów w formacie odt.


3. Zarówno artykuły jak i recenzje mogą zostać napisane, oprócz języka polskiego, także w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub włoskim.


4. Wymogi formalne dotyczące artykułów:


a. tekst główny artykułu nie powinien przekraczać 20 stron znormalizowanego maszynopisu (36 000 znaków ze spacjami)


• tekst główny, czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5cm);


• tytuł artykułu: czcionka Times New Roman 14 pkt. (pogrubiony).;


• autor: imię, nazwisko oraz miasto (w nawiasie) w górnym lewym rogu nad tytułem, czcionka Times New Roman 12 pkt;


• śródtytuły: czcionka Times New Roman 12 pkt. (pogrubione);


b. przypisy


• stosujemy wyłącznie tzw. przypisy dolne (czcionka: Times New Roman 10 pkt., interlinia 1,0 wiersza; odstęp między kolejnymi przypisami 1,0; numeracja – cyfry arabskie);


• według stylu harwardzkiego
tj. Autor rok, strona, np. Kowalski 1985, s. 23.

 

• gdy odwołujemy się do kilku prac tego samego autora wydanych w tym samym roku, po dacie publikacji dodajemy kolejne małe litery a, b, c itd. np. Nowak 1989a, s. 27. Nowak 1989b, s. 56.

 

• gdy publikacja ma dwóch autorów podajemy oba nazwiska łącząc je spójnikiem „i”, np. Nowak i Kowalski 2015, s. 37.


• gdy publikacja ma trzech autorów:
Nowak, Kowalski i Pawlak 2015, s. 56.


• gdy publikacja ma więcej niż trzech autorów podajemy nazwisko pierwszego ze skrótem „ i in.” np. Kowalski i in. 1999, s. 78.


• stosujemy skrót „tamże” gdy odwołujemy się do jednej publikacji i nie jest ona rozdzielona innymi ;


c. cytaty


• w obrębie tekstu głównego piszemy prostą czcionką (Times New Roman 12 pkt.) i ujmujemy w cudzysłów; jeśli zachodzi konieczność zastosowania cudzysłowu w obrębie cudzysłowu wówczas stosujemy cudzysłów francuski «…» lub niemiecki »…« (używamy do tego celu Tablicy znaków);


• w ramach przypisów piszemy prostą czcionką (Times New Roman 10 pkt.) i ujmujemy w cudzysłów;


d. kursywa – stosujemy ją wyłącznie do wyróżnienia słów obcych, jak na przykład par excellence, in extenso lub do specyficznych określeń. Słów specyficznych nie spacjujemy (nie piszemy ich rozstrzelonym drukiem) ani nie podkreślamy;


e. cudzysłów w tekście głównym – jeśli w tekście głównym przywołujemy tytuły innych publikacji, piszemy je prostą czcionką i ujmujemy w cudzysłów;


f. ilustracje – należy je przesłać w osobnych plikach (format tiff lub jpg)
o rozdzielczości 300 dpi i szerokości 150 mm; prosimy także o wskazanie źródła ich pochodzenia (wykonanie autorskie, link, inna książka, etc.);


g. do artykułu należy dołączyć:


afiliację: pełną nazwę Uczelni lub Instytucji będącej miejscem pracy (do której przypisuje się swój dorobek naukowy); informację o aktualnie posiadanym stopniu lub tytule naukowym;


abstrakt: 2-3 zdania na temat celu artykułu, wskazujące istotę problemu badawczego i sposób jego wyjaśnienia;


słowa kluczowe: kilka najważniejszych wyrazów opisujących tekst;


streszczenie: zawierające w formie maksymalnie skondensowanej podstawowe tezy artykułu i najważniejsze wnioski, do 1000 znaków ze spacjami;


bibliografię ułożoną zgodnie z porządkiem alfabetycznym


Prawidłowy zapis:
Książka:
Autor A. 2000, Tytuł. Podtytuł, Miejsce wydania.

 

Artykuł w książce:
Autor A. 2000, Tytuł. Podtytuł, [w:] R. Redaktor, R. Redaktor (red.), Tytuł tekstu głównego, Miejsce wydania.

 

Artykuł z czasopisma:
Autor A. 2000, Tytuł. Podtytuł, Nazwa czasopisma, 1.

 

Dokument elektroniczny:
Autor A. 2000, Tytuł. Podtytuł [online]. Wydawca [dostęp: 2000-01-01]. Dostępny w Internecie: <dokładny link>.

 

 

5. Abstrakty, słowa kluczowe i streszczenia artykułów napisanych w języku polskim będą publikowane w języku angielskim, natomiast abstrakty i słowa kluczowe w artykułach napisanych w pozostałych pięciu językach będą publikowane w języku angielskim, a streszczenia w języku polskim.

 

 

6. Wymogi formalne dotyczące recenzji:


a. tekst recenzji nie powinien przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu (18 000 znaków ze spacjami), tekst główny, czcionka: Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5cm;


b. recenzja powinna zawierać autorski tytuł oraz pełne dane recenzowanej książki


• imię, nazwisko autora, tytuł pisany prostą czcionką i bez cudzysłowu, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, rok wydania, ilość stron, np. ss. 295);


c. tekst główny recenzji powinien być dostosowany do norm jakie obowiązują w odniesieniu do artykułów;


d. jeśli w recenzji odwołujemy się do innych publikacji odnotowujemy je w przypisach według takich samych zasad, jak w przypadku przypisów do artykułu;


e. do recenzji należy dołączyć zeskanowane zdjęcie okładki recenzowanej książki (format tiff lub jpg, rozdzielczość 300dpi).

 

 

7. Na końcu każdego tekstu zamieszczamy adres e-mail Autora/ki. Prosimy o podawanie w miarę możliwości adresów służbowych.

 

 

 

[pobierz] 0.2 MB steurgn-wymogi-redakcyjne-2018