Język:

Wymogi redakcyjne


 

 

Zgodnie z linią wydawniczą i interdyscyplinarnym charakterem, w Studia Europaea Gnesnensia publikuje się artykuły i recenzje naukowe. 

 

Artykuły i recenzje napisane w programie WORD (w formacie doc lub docx) należy wysyłać na adres: seg@amu.edu.pl 

 

Zarówno artykuły jak i recenzje mogą zostać napisane, oprócz języka polskiego, także w językach angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim.

 

Artykuły:

 

Tekst artykułu nie przekraczający 20 stron (interlinia 1,5 wiersza) powinien zawierać: krótki abstrakt (2 -3 zdania na temat celu artykułu, wskazujące istotę problemu badawczego i sposób jego wyjaśnienia); kluczowe słowa (kilka najważniejszych, charakterystycznych dla tekstu wyrazów) oraz streszczenie (zawierające w formie maksymalnie skondensowanej podstawowe tezy artykułu i najważniejsze wnioski).

 

Abstrakty, kluczowe słowa i streszczenia artykułów napisanych w języku polskim będą publikowane w języku angielskim, natomiast abstrakty i kluczowe słowa w artykułach napisanych w pozostałych pięciu językach będą publikowane w języku angielskim, a streszczenia w języku polskim. 

 

Czcionka: 12 punktów Times New Roman.

 

Marginesy:2,5 cm.

 

Tytuł artykułu: czcionka Times New Roman 14 pkt. (pogrubiony).

 

Śródtytuły: czcionka Times New Roman 12 pkt. (pogrubiony).

 

Autor: imię, nazwisko oraz miasto (w nawiasie) w górnym lewym rogu nad tytułem.

 

W tekście artykułu tzw. kursywę stosujemy wyłącznie do wyróżnienia słów obcych, jak na przykład par exellence, in extenso lub do specyficznych określeń. Słów specyficznych nie spacjujemy (nie piszemy ich rozstrzelonym drukiem) ani nie podkreślamy.

 

Jeśli w tekście przywołujemy tytuły innych publikacji piszemy je prostą czcionką i ujmujemy w cudzysłów.

 

Cytaty w obrębie tekstu piszemy prostą czcionką (Times New Roman 12 pkt.) i ujmujemy w cudzysłów. 

Jeśli zachodzi konieczność zastosowania cudzysłowu w obrębie cudzysłowu wówczas stosujemy znaki «…».

 

Jeśli w artykule przewidziane są ilustracje, należy przesłać je oddzielnie i możliwie najlepszej jakości, najlepiej w formacie 300 dpi i szerokości150 mm, albo w tiffach. Prosimy także o wskazanie źródła ich pochodzenia (wykonanie autorskie, link, inna książka, etc.).

 

Wykorzystane do napisania artykułu źródła i publikacje innych autorów należy wykazywać wyłącznie w przypisach (nie podajemy literatury na końcu artykułu), według podanych niżej zasad.

 

Przypisy:

 

Stosujemy wyłącznie tzw. przypisy dolne (Times New Roman; tekst przypisów – 10 pkt., interlinia 1,0 wiersza; odstęp między kolejnymi przypisami 1,5; numeracja – cyfry arabskie).

 

Cytaty umieszczone w ramach przypisów piszemy prostą czcionką (Times New Roman 10 pkt.) i ujmujemy w cudzysłów.

 

W opisie bibliograficznym nie podajemy nazw wydawnictw.

 

Przykłady opisu bibliograficznego w przypisach:

 

- książki i monografie:

Inicjał/y imienia/imion, nazwisko, tytuł pisany prostą czcionką, miejsce wydania, rok wydania, strona/y.

 

- praca zbiorowa pod redakcją:

Inicjał/y imienia/imion, nazwisko (red.), tytuł pisany prostą czcionką, miejsce wydania, rok wydania, strona/y.

 

- artykuł w pracy zbiorowej:

Inicjał/y imienia/imion, nazwisko, tytuł pisany prostą czcionką, [w:] Inicjał/y imienia/imion, nazwisko, tytuł pisany prostą czcionką, miejsce wydania, rok wydania, strony.

 

- artykuł w czasopiśmie:

Inicjał/y imienia/imion, nazwisko, tytuł pisany prostą czcionką, nazwa czasopisma pisana w pełnym brzmieniu i bez cudzysłowu prostą czcionką z cyfrą oznaczającą tom, wolumen etc., rok wydania, strony. Przykład:

                 Balcanica Posnaniensia 3, 1984, s. 295.

 

Jeśli w ramach tomu występują jeszcze poszczególne części, jak na przykład zeszyty, wówczas stosujemy następujący zapis:

                  Kwartalnik Historyczny 100, 4, 1993, s. 167.

 

Uwaga: nie stosujemy żadnych dodatkowych oznaczeń, jak t., vol., z., nr, no., etc.

 

Jeżeli przypis jest z tego samego źródła i z tej samej strony co poprzedni przypis stosujemy: Ibidem (pisany prostą czcionką).

 

Jeżeli przypis jest z tego samego źródła, ale z innej strony, co poprzedni przypis stosujemy: Ibidem (pisany prostą czcionką), strona(y).

 

Jeżeli cytujemy kolejny raz to samo źródło stosujemy:

Inicjał/y imienia/imion, nazwisko, tytuł dzieła lub jego skrócony zapis (dalej zawsze konsekwentnie taki sam) pisany prostą czcionką, strona(y) albo inicjał/y imienia/imion, nazwisko, op. cit., (prostą czcionką), strona(y). Uwaga: nie łączymy obu wymienionych sposobów zapisu lecz wybieramy jeden z nich i stosujemy go konsekwentnie w całym tekście.  

 

Prosimy o dołączenie bibliografii ułożonej w porządku alfabetycznym.

 

 

Recenzje:

 

Recenzja pisana czcionką Times New Roman 12 pkt. nie powinna przekraczać 10 stron (interlinia 1,5 wiersza).

 

Recenzja powinna zawierać autorski tytuł oraz pełne dane recenzowanej książki (imię, nazwisko autora, tytuł pisany prostą czcionką i bez cudzysłowu, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, rok wydania, ilość stron (np. ss. 295). 

 

Tekst recenzji powinien być napisany według tych samych zasad, jakie obowiązują w odniesieniu do artykułów.

 

Jeśli w recenzji odwołujemy się do innych publikacji odnotowujemy je w przypisach

według takich samych zasad, jak w przypadku przypisów do artykułu.

 

Do recenzji należy dołączyć zeskanowane zdjęcie okładki recenzowanej książki.

 

[pobierz] 0.1 MB wymogi redakcyjne EN
[pobierz] 0.1 MB wymogi redakcyjne PL