Język:

Seria monografie


Karl Christ
Karl Christ

Karl Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego. Od Augusta do Konstantyna, do druku podał i przedsłowiem opatrzył Leszek Mrozewicz, przeł.  Anna Gierlińska, Gniezno-Poznań 2016.

 

 "Nade wszystko zaś w dziele tym, które słusznie określa się jako opus magnum Karla Christa, zbiegły się wyraźnie dwa nurty badawcze autora, a przez to dwie ścieżki spoglądania na dzieje Cesarstwa Rzymskiego: rozprawa z nowożytnymi i współczesnymi wizjami Imperium Romanum i ich różnymi (nad)interpretacjami oraz gruntowna, wszechstronna praca historyka, dla którego nie tylko głównym, lecz wręcz jedynym punktem odniesienia są źródła historyczne. Gdy do tego dodamy wielokrotnie w tym szkicu wspominaną koncepcję syntezy historycznej, której ideą jest „spójność wielowiekowego procesu historycznego”, to w pełni zrozumiemy, dlaczego spod ręki Karla Christa wyszło dzieło znakomite, najwybitniejsze w jego twórczości, ale też niemające sobie równego we współczesnej literaturze naukowej" (L. Mrozewicz, Karl Christ i Rzym nieprzemijający..., StEurGn 11, 2015, s. 251-268

[pobierz] 0.1 MB christ-spis-tresci
Tom XXI
Tom XXI

Friendship with the other Religions – Relations – Attitudes / Freundschaft mit Der/Dem Anderen Religionen – Beziehungen – Einstellungen, pod redakcją Elżbiety Adamiak, Małgorzaty Chrząstowskiej, Małgorzaty Grzywacz, Justyny Melonowskiej, Soni Sobkowiak, Poznań-Gniezno 2016.

 

This is a book about friendship. Friendship with the Other and the related attitudes and behaviour. The book would never have been written but for an international conference organized by the European Association of Women for Theological Research (ESWTR) held on 24–27 August 2014 in Gniezno, Poland’s first capital city. It hosted a reflection on friendship defined as an extremely close, individual relationship with the Other: another person, the world including oneself and particularly with God. The discussion triggered off scientific reflections and debates but also artistic meetings, developing new contacts and strengthening the existing ones. The volume, divided into five parts, starts with a view on friendship from the Biblical perspective: the Old and the New Testament. Chapter two, an extended one, presents a wide range of historical research into friendship. It represents various religions and Christian denominations, attitudes and approaches. Part three, a systematic one, includes texts bordering on philosophy, systematic theology, preparing the readers for articles included in chapter four. The latter shows the practical applications of reflections on friendship in the context of social, church and political life in Central and Eastern Europe. The book finishes with an artistic part which presents the issues of otherness, including the artistic otherness which accompanied authors and their work at the conference in a spiritual and material way alike.

[pobierz] 0.1 MB spis treści
Tom XXIV
Tom XXIV

Michał Duch, Gospodarcza rola armii rzymskiej w prowincji Mezja Dolna (Moesia Inferior), Poznań-Gniezno 2016

 

 

Głównym tematem książki jest wojsko rzymskie stacjonujące na obszarze Mezji Dolnej, postrzegane jako stymulator przemian ekonomicznych, umożliwiających włączenie podbitego obszaru w struktury gospodarcze Cesarstwa Rzymskiego. Przejawiało się to m.in. aktywnością gospodarczą poszczególnych oddziałów wojskowych oraz pojedynczych żołnierzy. W książce zostały omówione skutki podejmowanych przez armię działań o wymiarze gospodarczym, które miały wpływ na kształt i funkcjonowanie lokalnej ekonomii. Rzymianie bowiem od samego początku istnienia Mezji Dolnej dostosowywali jej gospodarkę do potrzeb stacjonującej na jej obszarze armii. W rezultacie doprowadziło to do wykształcenia się swoistego systemu gospodarczego, w którym niemalże każdy aspekt życia ekonomicznego Mezji Dolnej był powiązany z wojskiem.

 

This books takes a comprehensive look at the Roman army as a factor which prompted substantial changes and economic transformations in the province of Lower Moesia, discussing its impact on the development of particular branches of the economy. The volume comprises five chapters. Chapter One, entitled “Before Lower Moesia: A Political and Economic Outline” constitutes an introduction which presents the economic circumstances in the region prior to Roman conquest. In Chapter Two, entitled “Garrison of the Lower Moesia and the Scale of Militarization”, the author estimates the size of the garrison in the province and analyzes the influence that the military presence had on the demography of Lower Moesia. The following chapter – “Monetization” – is concerned with the financial standing of the Roman soldiery and their contribution to the monetization of the province. Chapter Four, “Construction”, addresses construction undertakings on which the army embarked and the outcomes it produced, such as urbanization of the province, sustained security and order (as envisaged by the Romans), expansion of the economic market and exploitation of the province’s natural resources. In the final chapter, entitled “Military Logistics and the Local Market”, the narrative focuses on selected aspects of agriculture, crafts and, to a slightly lesser extent, on trade and services. The book demonstrates how the Roman army, seeking to meet its provisioning needs, participated in and contributed to the functioning of these industries.

[pobierz] 0.1 MB spis treści
Tom XXIII
Tom XXIII

Krzysztof Antczak, Obraz Hiszpanii w Historii Naturalnej Pliniusza Starszego, Poznań-Gniezno 2016.

 

"Literatura to obraz rzeczywistości "przefiltrowany" przez autora, gatunek literacki oraz epokę w której przyszło żyć i tworzyć twórcy. Pliniusz Starszy, rzymski uczony i pnący się po szczeblach administracji rzymskiej urzędnik, stworzył monumentalną encyklopedię pt. "Naturalis historia" w dobie panowania dynastii flawijskiej (69-96 po Chr.), tj. w czasach głębokiej transformacji Imperium Rzymskiego. Transformacji, w której istotną rolę odgrywał wraz ze swymi bogactwami, nasyceniem kulturą rzymską. Półwysep Iberyjski, nazywany współcześnie starożytnym "Eldorado". Celem książki jest ukazanie na ile dzieło o charakterze naukowym, jakim niewątpliwie jest encyklopedia, przesiąknięte jest ideologią rzymską, w tym polityką; na ile obraz Hiszpanii (geografii, podziału administracyjnego, urbanizacji i bogactw naturalnych), wpisany w trzydziestosiedmiotomowe dzieło zależy od uczoności autora dzieła, rzymskiego encyklopedyzmu oraz od ideologii rzymskiej czasów flawijskich".  – opis wydawcy

[pobierz] 8.4 MB spis-tresci-ka
Tom XXII
Tom XXII

August i Rzym: pamięć, rytuały i praktyki życia codziennego, red. L. Olszewski, P. Sawiński, A. Ziółkowski, Poznań-Gniezno 2016

 

"Artykuły tworzące niniejszy tom dotyczą cesarza Augusta i miasta Rzym. W tym związku nie chodziło jednak tylko o to, aby w centrum zainteresowania postawić jednego człowieka i jedno miejsce, ale aby ich wspólny ogląd brał także pod uwagę stan współczesnej humanistyki oraz nowe pola badawcze historii (pamięć, rytuały oraz praktyki życia codziennego). Autorzy tekstów reprezentują nie tylko różne ośrodki akademickie, odmienne tradycje naukowe i dyscypliny zajmujące się starozytnością, ale także różne pokolenia badawcze. Tym samym prezentują różne sposoby widzenia historii oraz odmienne strategie interpretacji i jej wyjaśniania. Wszystkich ich jednak łączy fascynacja starożytnym Rzymem i chęć upamiętnienia dwutysiąclecia śmierci pierwszego princepsa."

 

[pobierz] 0.2 MB spis treści
Tom XX
Tom XX

 

 

Artur Kamczycki, Syjonizm i sztuka. Ikonografia Theodora Herzla, Poznań-Gniezno 2014. 

 

 

Rozprawa Syjonizm i sztuka. Ikonografia Theodora Herzla podejmuje obszerny kontekst zagadnień związanych z europejską problematyką żydowską dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Klamrą zamykającą te zjawiska jest syjonizm postulujący budowę państwa Żydów w „Ziemi Obiecanej”, którego inicjatorem był Theodor Herzl (1864-1904). Narzędziem i medium promocji syjonizmu była szeroko pojęta kultura wizualna, stanowiąca ważny element budowania podjętej przez Herzla ideologii. Na podstawie materiałów ikonograficznych, w pracy dokonano rekonstrukcji procesu zmian kultury syjonistycznej rozumianej jako ewolucji (czy nawet rewolucji) kulturowo-społecznej Żydów europejskich oraz przedstawiono zasady wizualizacji, charakterystyczne dla ikonosfery żydowskiej tego okresu. Punkt wyjścia i odniesienia stanowi tu wizerunek Herzla analizowany z perspektywy takich kwestii jak: orientalizm, mesjanizm, negacja diaspory, kreacja nowego Żyda, ikonografia Ziemi Obiecanej i inne. Na tle światowych badań dyscypliny historii sztuki i studiów żydowskich, rozprawa jest pionierską analizą ikonografii, dotyczącej nie tylko wizerunku Herzla, lecz syjonizmu jako całości.

 

 

The dissertation Syjonizm i sztuka. Ikonografia Theodora Herzla (“Zionism and Art. Iconography by Theodor Herzl”) deals with a vast context of questions connected with the European Jewish issues in the 19th and 20th centuries. The element spanning these phenomena is Zionism stipulating the establishment of the state of Israel in the “Promised Land”, whose initiator was Theodor Herzl (1864-1904). A tool and a medium of promoting Zionism was a broadly understood visual culture, constituting a significant formative element of the ideology conceived by Herzl. On the basis of iconographical material, the dissertation stages a reconstruction of the process of changes of Zionist culture understood as a cultural and social evolution (or even revolution) of the European Jews. Additionally, the principles of visualization—characteristic of Jewish iconosphere of that period—have been presented. Here, the point of departure and reference is the image of Herzl analysed from the perspective of such issues as: Orientalism, Messianism, negation of diaspora, creation of a new Jew, iconography of the Promised Land and etc. On the background of the worldwide research in the history of art and Jewish studies, the dissertation is a pioneer analysis of iconography, not only concerning the image of Herz but Zionism as a whole.

[pobierz] 0.1 MB spis treści
Tom XIX
Tom XIX

Rachel Elior, Dybuki i kobiety żydowskie w historii społecznej, myśli mistycznej i folklorze, przeł. i wstęp Katarzyna Kornacka, Poznań-Gniezno 2014.

 

 

W niniejszej książce jej Autorka, prof. Rachel Elior, udziela odpowiedzi na pytanie, jak i w jaki sposób człowiek staje się opętany przez dybuka (ducha osoby zmarłej, egzystującego w ciele osoby żyjącej). Wskazuje także na konsekwencje wynikające ze stanu opętania. Choć mógł być on postrzegany jako kara za popełniony grzech, to można postrzegać go również jako pewien mechanizm wykorzystywany przez ludzi zdesperowanych – częstokroć kobiety – którzy nie mieli żadnej innej możliwości ucieczki przed żądaniami i oczekiwaniami swoich społeczności zdominowanych przez patriarchalny porządek. Autorka Dybuków i kobiet żydowskich bada zatem w swojej pracy różnorodne aspekty stanów posesywnych, określanych w kulturze żydowskiej mianem dybuka. Analizuje to zjawisko z perspektywy historycznej i fenomenologicznej, zwracając szczególną uwagę na genderowe uwarunkowania problemu.

 

Dybbuks and Jewish Woman in Social History, Mysticism and Folklor

 

How and why a person comes to be possessed by a dybbuk (the possession of a living body by the soul of a deceased person), and what consequences ensue from such possession, form the subject of this book. While possession by a dybbuk may have been understood as punishement for a terrible sin, it may also be seen as a mechanism used by desperate individuals – often women – who had no other means of escape from the demands and expectations of an all-encompassing patriarchal social order. Dybbuks and Jewish Women examines these and other aspects of dybbuk possession from historical and phenomenological perspectives, with particular attention to the gender significance of the subject.

 

 

[pobierz] 0.1 MB spis treści
Tom XVIII
Tom XVIII

Baskijska historia, baskijskie historie, pod red. Katarzyny Mirgos, Poznań-Gniezno 2014.

 

Książka Baskijska historia. baskijskie historie to wyjątkowy na polskim rynku wy-dawniczym multidyscyplinarny zbiór artykułów napisanych przez polskich i baskijskich auto-rów dotyczący, mało w Polsce znanej a przecież tak bogatej i wielowątkowej, historii Kraju Basków. Tematyka tekstów związana jest z kwestiami językowymi, politycznymi, elementami historii regionalnej, wybranymi zjawiskami i przemianami kulturowymi, analizowanymi w perspektywie problematyki tożsamości i tradycji. Znajdzie tu zatem Czytelnik informacje na temat dziejów języka, któremu wieszczono wyginięcie, a który, wbrew prognozom, stał się językiem literatury i edukacji. Będzie miał możliwość odkrycia specyfiki baskijskich świąt i wierzeń, sportów, czy charakteru miejscowej kinematografii, ale i poznania historii konkretnych miejsc, których znaczenie wykracza nierzadko poza to, co lokalne.

 

Książka ta, która zrodziła się z fascynacji baskijską kulturą, pomyślana jest przede wszystkim jako źródło inspiracji dla polskich czytelników. Adresowana jest zarówno do tych, którzy posiadają już pewną wiedzę na temat omawianego regionu, jak i po raz pierwszy sięga-jących po literaturę na ten temat.

 

BASQUE HISTORY, BASQUE STORIES

 

The book “Baskijska historia, baskijskie historie” (“Basque History, Basque Stories”) is a multidisciplinary collection of articles—exceptional on the Polish publishing market—written by Polish and Basque authors and dealing with, poorly known in Poland, very rich and multifaceted history of the Basque Country. The subject matter of the texts is connected with the questions of language, politics, the elements of regional history, the selected cultural phe-nomena and transformations analysed in the perspective of the issues of identity and tradition. Consequently, the Readers shall find here the information about the history of the language which was predicted to become extinct, and which, despite such predictions, became the lan-guage of literature and education. They shall be given not only an opportunity to discover specific character of Basque holidays and beliefs, sports or the features of local cinematography, but also to learn about the history of particular locations, whose significance oft en goes beyond the local character. The book which originated from fascination with Basque culture is essentially intended as a source of inspiration for Polish readers. It is addressed to the audience already possessing some knowledge of the discussed region as well as to the persons reaching for literature on this topic for the first time.

 

EUSKAL HERRIKO HISTORIA. EUSKAL HERRIKO ISTORIOAK.

 

Euskal Herriko historia. Euskal Herriko istorioak liburu ezohikoa da Poloniako argi-talpen-merkatuan. Diziplina askotako euskal eta poloniar egileen hainbat artikulu jasotzen ditu eta helburu du Euskal Herriko historia aberats eta ezezaguna irakurleari gerturatzea. Testuek lantzen dituzten gaiak dira, besteak beste, hizkuntza, politika, hainbat eskualde zein herritako historia, gertakariak eta kultur adierazpenak, betiere nortasunaren eta tradizioen ikuspegitik aztertuak. Hortaz, irakurleak hizkuntzari buruzko idatziak aurkituko ditu, eta ezagutuko du nola, desagertzear egotetik eta aurreikuspen ororen aurka, literatura eta hezkuntzako mintzaira bilakatu den euskara; halaber, aukera izango du zenbait ospakizun eta sinesmen, kirola, zinema edota tokiko historiak, eskualdetik haraindi ere esangura dutenak, gertuagotik ezagutzeko.


Liburu hau euskal kulturarekiko miresmenetik sortu da, eta Poloniako irakurlearentzako inspirazio iturri nahi du izan. Zuzendua dago bai Euskal Herriari buruzko ezagutza dagoeneko badutenei, bai herrialdearekin aurreneko harremana izan nahi dutenei.

 

 

[pobierz] 0.1 MB spis treści
Tom XVII
Tom XVII

 

Lesław Morawiecki, Władza charyzmatyczna w Rzymie u schyłku Republiki (lata 44-27 p.n.e.), do druku podał i wstępem opatrzył Leszek Mrozewicz, Poznań-Gniezno 2014. 

 

 

 

Przewodnim wątkiem książki jest agonia Republiki Rzymskiej w latach po śmierci Juliusza Cezara (15 marca 44 przed Chr.) do ustanowienia nowego porządku polityczno-prawnego –Cesarstwa Rzymskiego (16 stycznia 27 przed Chr.). Rozgrywające się wówczas wydarzenia militarne i polityczne stanowią jednak dla autora zaledwie tło jego rozważań. Uwagę skupił na wykorzystywaniu religii w toczących się sporach, stawiając oryginalną tezę, że główni protagoniści tych czasów, Sekstus Pompejusz, Marek Antoniusz i Oktawian („młody Cezar”), ugruntowania swej pozycji szukali w obszarze kultu religijnego. W ostatecznym starciu o władzę liczyli się bowiem tylko ci wodzowie, stwierdza autor, którzy potrafili wykazać, wzorem Juliusza Cezara, że drzemie w nich boska charyzma, uzasadniająca ich prawo do władztwa nad światem. ‘Władza charyzmatyczna’ oznaczała zespolenie w jednej osobie cech ludzkich i boskich, co znajdowało wyraz w nadzwyczajnej opiece bogów, a zwłaszcza tego jednego, którego wybrali za swego patrona i który wyposażył ich w nadzwyczajne cnoty. Wygrał ten z pretendentów, którego boski opiekun zawierał w sobie pierwiastek uniwersalny.

 

 

Autor dokonuje wnikliwej analizy wszystkich możliwych źródeł, w tym zwłaszcza numizmatycznych, zespalając ze sobą płynące z nich konkluzje. Pokazuje, że społeczeństwo schyłku Republiki Rzymskiej dalekie był od odrzucenia religijności, a wręcz przeciwnie, przybrała ona tylko odmienny wyraz. Przedstawiona w książce wizja upadku Republiki Rzymskiej to obraz niezwykły, odmienny od dotychczasowych ustaleń.

 

*

The core theme of this book is the agony of the Roman Republic in the years following the death of Julius Caesar (March 15th, 44 BC) to the establishment of a new political and legal system: the Roman Empire (January 16th, 27 BC). The military and political events taking place at the time are nevertheless a backdrop to the principal object of author’s deliberations. Morawiecki focused his attention on exploiting religion in the internal strife, advancing the original thesis asserting that the main protagonists of those times, i.e. Sextus Pompey, Mark Antony and Octavian (the ‘young Caesar’) sought to consolidate their position in the domain of religious cult. Ultimately, the author observes, the only players who really counted in the power struggles were those who managed to demonstrate, as Julius Caesar had done, that they harbour the divine charisma which justifies their right to rule over the world. ‘Charismatic power’ meant that human and divine traits became coalesced in one person, who thus enjoyed extraordinary protection and attention of the gods, particularly that deity which they chose as their champion and which granted them a range of exceptional virtues. Victory belonged to the pretender whose divine guardian was endowed with a universal element.

 

The author conducted a profound analysis of all available sources, especially numismatic ones, combining the conclusions which those sources yield. He shows that the society of the declining Republic was far from rejecting religiousness; on the contrary, their religiousness merely assumed a different form. The vision of the downfall of the Roman Republic that this book offers is a remarkable one, unlike any of the previous findings.

 

 

[pobierz] 0.1 MB Spis treści
Tom XV
Tom XV

Elżbieta Jastrzębowska, Podziemia antycznego Rzymu, Poznań-Gniezno 2014.

 

 

Podziemne budowle miast zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, urzekały tajemniczością i wzbudzały nadzieje na odnalezienie skarbów. Podziemia Rzymu mogą zaspokoić wszystkie te potrzeby umysłu lepiej niż jakiekolwiek inne miasto na świecie, ponieważ tamtejsze „lochy” są stosunkowo dobrze zachowane oraz znajduje się w nich relatywnie dużo różnorodnych zabytków antycznych. Celem książki, którą oddajemy do rąk czytelnika, jest opis i interpretacja podziemnych budowli rzymskich, wyjaśnienie
czym były i czemu służyły, a także kiedy i w jaki sposób zostały zbudowane oraz dlaczego są tak liczne, jak można je sklasyfikować i co wnoszą do naszej wiedzy o architekturze i sztuce Rzymu.

 


Subterranean structures underneath cities have always provoked an avid interest, captivated with mysteriousness and enticed with hopes of finding treasure. Subterranean Rome can satisfy all of these states of mind better than any other city in the world, as the Roman “dungeons” are relatively well preserved, contain relatively abundant monuments of Antiquity and offer their wide variety. This book aims to present a description and interpretation of the subterranean structures of Rome, explaining what they were and what purpose they served, when and how they were built, why they are so numerous, how they can be classified and what they contribute to our knowledge of Roman architecture and art.

 

 

[pobierz] 0.1 MB Spis treści
Tom XIII
Tom XIII

 Kształty nowoczesności. Studia porównawcze o literature polskiej i szwedzkiej, pod red. Piotra de Bończa Bukowskiego i Katarzyny Szewczyk-Haake, Poznań-Gniezno 2013.

 

 

 

Przedkładany tom stanowi odpowiedź na formułowane ostatnimi czasy postulaty badania dróg rozwoju nowoczesności w miejscach geograficznie odległych od kulturotwórczych centrów europy. Teksty w nim zgromadzone doprecyzowują specyfikę modernizmu w krajach sytuowanych zwykle (choć nie zawsze słusznie) na „peryferiach” kultury nowoczesności, wskazując jednocześnie istotne cechy literackiego modernizmu w międzynarodowym wymiarze. W tym sensie podjęta w prezentowanej książce refleksja dostarcza pogłębionej wiedzy na temat szans i ograniczeń synchronizacji różnych wariantów europejskiego modernizmu w literaturze. książka ukazuje złożoność literackich powinowactw oraz związków polsko-szwedzkich, lokując je w historycznej przestrzeni modernizmu. Zebrane w nim teksty zogniskowane są wokół tak różnorodnych zjawisk, jak: wzajemne oddziaływanie filozofii i literatury, estetyka i ewolucja prądów literackich, mimetyczność i konstrukcja świata przedstawionego w dziełach literackich, performatywność i historia współczesnego dramatu czy intermedialność. W rezultacie odbiorcami książki mogą stać się badacze i studenci reprezentujący zarówno polonistykę, jak i filologie obce oraz kulturoznawstwo. Skierowana jest ona do literaturoznawców, zainteresowanych przekraczaniem swej specjalności, a także do czytelników interesujących się zagadnieniami historii dramatu i teatru, związków literatury i filozofii oraz literatury i sztuk plastycznych, a także kultury wizualnej.

 


The book provides an answer to the latest suggestions to explore the development of modernity in locations geographically distant from europe’s cultural centres. The collected articles present in a detailed way the idiosyncrasies of modernism in countries (sometimes unjustly) referred to as the “peripheries” of modern culture, at the same time indicating the important features of literary modernism on an international scale. in this sense, the ideas presented in this book provide in-depth knowledge of the opportunities and limitations accompanying the synchronization of the various variants of european modernism in literature. This volume demonstrates the complexity of literary affinities and relations between Poland and Sweden, presenting them against the context of the historical aspect of modernism. The collected articles focus on very diverse phenomena, including the mutual influences of philosophy and literature, aesthetics and evolution of literary trends, the mimetic nature and structure of the world as presented in works of literature, the performance and history of contemporary drama or inter-media aspects. As a result, the book’s target readers should include researchers and students of polish and also of foreign literatures or cultural studies. The book has been compiled with researchers of literature in mind, who are interested in expanding their areas of expertise. It may also prove useful in the eyes of readers interested in the history of drama and the theatre, the relations between literature and philosophy, literature and the plastic arts, as well as visual culture.

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB Spis treści
Tom XVI
Tom XVI

Władimir Rabinowicz, Żydzi w przedrewolucyjnym Irkucku, Poznań-Gniezno 2014.

 

Monografia jest wnikliwą analizą ewolucji żydowskiej wspólnoty w Irkucku jako grupy funkcjonującej w społeczności przesiedleńców. Przedstawia złożoność relacji wewnątrz kolonii, stosunków pomiędzy różnymi grupami etnicznymi oraz pomiędzy mniejszością żydowską a strukturami władzy Imperium Rosyjskiego. Historia irkuckich Żydów, przedstawiona przez pryzmat tzw. mniejszości przedsiębiorczych,
jest procesem dynamicznym, przebiegającym na tle kształtującej się, specyficznej społeczności Irkucka. Ta grupa etniczno-religijna miała ogromne znaczenie dla całej Wschodniej Syberii, stając się swego rodzaju papierkiem lakmusowym ogólnych tendencji rozwoju społeczno-historycznego.


Autor stawia tezę, że specyfika irkuckiej kolonii żydowskiej określana była przez jej „obcość”, co prowadziło w konsekwencji do demonstrowania z jednej strony wysokiej ekonomicznej i społecznej mobilności, z drugiej – wymuszało zamykanie się wewnątrz struktury wspólnotowej. Aktywna pozycja mniejszości żydowskiej i gotowość do współpracy z Żydami ze strony wielu ważnych przedstawicieli społeczności Irkucka stały się gwarancją bezpieczeństwa i stabilizacji kolonii.

 


The monograph is an insightful analysis examining the evolution of Jewish community in Irkutsk as a group which functioned in a migrant population. It outlines the complexity of relationships within the colony, the relationships between various ethnic groups as well as between the Jewish minority and the power structures of the Russian Empire. The history of Irkutsk Jews, presented from the standpoint of the so-called enterprising minorities, is a dynamic process which took place as the singular community of Irkutsk was taking its shape. That ethnic and religious group had a tremendous significance for the
entire Eastern Siberia, becoming a kind of litmus test manifesting the general tendencies of social and historical development.


The author advances a thesis that the singularity of the Irkutsk Jewish colony was determined by its “otherness”. On the one hand, this led to open display of high economic and social mobility, while on the other compelled its members to remain confined within the community structure. The pro-active approach of the Jewish minority combined with the readiness of many important representatives of the Irkutsk community to cooperate with Jews ensured the safety and stability of the colony.

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB Spis treści
Tom XIV
Tom XIV

 

Irina Kysztymowa, Kreacja wizerunku osobowego, Poznań-Gniezno 2013.

 

 

Znaczenie image’u w życiu człowieka jest ogromne, a zainteresowanie badaczy właściwościami jego kształtowania i prawami funkcjonowania wciąż wzrasta. Autorka monografii przeprowadza rozgraniczenie między imagologią pragmatyczną, skierowaną na realizację zadań zdobywania władzy i pomnażania bogactwa, a imagologią humanistyczną, której celem stają się rozumienie mechanizmów autoekspresji człowieka oraz pomoc w modelowaniu procesów adekwatnej prezentacji człowieka otoczeniu. Paradygmat humanistyczny stał się treściowo nośnym kontekstem książki.


Obrazowym i przystępnym językiem autorka opisuje związek utartych wyobrażeń na temat image’u z jego rozumieniem naukowym, a także filozoficzne przesłanki imagologii, psychologiczne mechanizmy kreowania image’u, sposoby modelowania image’u. Image indywidualny w tekście rozpatrywany jest jako system semiotyczny. W pracy opisane zostały także systemy znakowe, za pomocą których człowiek transmituje otoczeniu informacje o sobie i na podstawie których otoczenie dokonuje jego oceny. Opisano także zasady semiotyczne, wspomagające tworzenie pozytywnego image’u.


Książka może stanowić ciekawą propozycję zarówno dla specjalistów z zakresu imagologii, jak i dla wszystkich zainteresowanych stworzeniem pozytywnego image’u.


The significance of image in human life is tremendous, while scientific interest in its mechanisms, the properties of shaping it and the principles according to which it functions steadily increases. The author of the monograph draws a distinction between pragmatic imagology, which serves in practice to amass power and multiply wealth, and humanist imagology, which aims to comprehend the mechanisms of human self-expression and help in modelling the processes in which a person is appropriately presented to their environment. As regards the contents of the book, the humanist paradigm has provided a very prolific context. Using a vivid and accessible language, the author describes the relationships between
the widely-held notions of image and its scientific understanding, as well as discusses the philosophical premises of imagology, psychological mechanisms of image building and the ways of modelling it.


Individual image is approached as a semiotic system. The work also describes the systems of sings utilised by individuals to communicate information about themselves to the environment and on the basis of which the environment evaluates the individual. The monograph also discusses the semiotic principles which contribute to the development of a positive image.


The book may equally well appeal to experts on imagology as well as those interested in building a positive image.

 

 

[pobierz] 0.1 MB Spis treści
Tom XII
Tom XII

 

Agata Aleksandra Kluczek, Roma marmorea (235-284), Poznań-Gniezno 2013.

 

 

Przedmiotem niniejszej książki są inicjatywy budowlane władców rzymskich rządzących w dobie tzw. kryzysu III wieku. W syntetycznym ujęciu to epoka braku politycznej stabilności i trudności ekonomicznych. Splot tych czynników niewątpliwie wpływał na omawiany w pracy aspekt działalności cesarzy. Jednakże w źródłach różnych kategorii odnaleźć można jej efekty, będące rezultatem okresowej wzmożonej aktywności w sferze budownictwa i architektury, pozytywnie świadczące o zaangażowaniu samych władców oraz o dążeniu do wyrażenia ich wielkości w dziełach budowlanych. Bardziej czytelne dla nas ślady oraz mniej ewidentne okruchy tej działalności zachowane zostały w Rzymie.

 

Autorka ukazuje więc działalność władców pięćdziesięciolecia 235–284 skupioną na wzbogaceniu Miasta nad Tybrem nowymi obiektami architektonicznymi i pomnikami, restaurowaniu budowli odziedziczonych po poprzednich epokach oraz zapewnieniu obronności Rzymowi. Wskazuje monumentalne budowle, ale również podejmuje próbę odszukania mało spektakularnych dzieł,
w swej formie dalekich od monumentalizmu.

 

Omawiane budowle rzymskie są w proponowanym ujęciu efektem inicjatyw i zainteresowania samych cesarzy, ale stanowią również wyraz ich (auto)prezentacji jako dobrych władców rzymskich.

 

 

[pobierz] 0.1 MB spis treści
Tom XI
Tom XI

 

Jakub Kozłowski, ,,Wschód rzymski pod panowaniem Flawiuszów (70-96 po Chr.):

Reformy administracyjne i polityka zewnętrzna", Poznań-Gniezno 2013. 

 

 

,,Okres panowania dynastii Flawiuszów w Rzymie obejmuje niespełna 26 lat (70–96 po Chr.). Doszło wówczas do głębokich zmian struktury wewnętrznej państwa rzymskiego, co bez wątpienia miało znaczący wpływ na późniejsze sto lat prosperity Imperium Romanum. Ze względu na spektakularne posunięcia Flawiuszów na zachodzie państwa, zwłaszcza na terenie Hiszpanii, w prowincjach naddunajskich i nadreńskich oraz w Brytanii, w dodatku nieźle udokumentowane źródłowo, w badaniach naukowych prowincje wschodnie znajdują się — jeśli chodzi o okres flawijski — jakby na drugim planie.

 

Celem niniejszej książki jest wykazanie znaczenia zmian administracyjnych wprowadzonych na Wschodzie przez kolejnych władców dynastii flawijskiej w kontekście porządkowania przez nich wewnętrznej struktury państwa, a zarazem powiązania tych przekształceń z polityką zewnętrzną. Autor podejmuje się udowodnienia tezy, iż polityka Flawiuszów na Wschodzie była działaniem głęboko przemyślanym, wynikała z ich generalnej koncepcji zarządzania Imperium Romanum i stawiała sobie za cel unormowanie sytuacji w prowincjach wschodnich, z perspektywą co najmniej na dziesięciolecia". 


,,The Flavian dynasty ruled in Rome for barely 26 years (70–96 AD) during which the internal structure of the Roman Empire underwent profound changes. Undoubtedly, they largely affected the subsequent hundred years of prosperity in the Imperium Romanum. While representatives of the Flavian dynasty made (quite well documented) spectacular moves in the west of the country, especially in Spain, in the Danube and Rhine provinces and in Britain, somehow the eastern provinces did not manage to attract considerable interest on the part of historians.

 

The goal of this book is to present the importance of administrative changes introduced in the East by subsequent rulers from the Flavian dynasty in the context of their ordering of the internal structure of the state. At the same time they aligned these transformations with their internal policy. The author attempts to prove that the policy administered by the Flavian dynasty in the East was very well-considered and stemmed from a general concept of managing the Roman Empire. The dynasty’s goal was to alleviate the situation in the eastern provinces for decades"

 

 

 

 

 

 

Tom X
Tom X

„Kultura – media – etyka. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej”, praca zbiorowa pod red. Piotra Pawlaka, Wojciecha Strzeleckiego i Gonçalo Jorge Morais da Costy, Poznań-Gniezno 2013.

 

 

 

Monografia „Kultura – media – etyka. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej” wychodzi naprzeciw złożonym problemom współczesnej cywilizacji, coraz częściej określanej mianem „społeczeństwa informacyjnego”, „społeczeństwa opartego na wiedzy” czy też „społeczeństwa ponowoczesnego”. Problemy te są konsekwencją dynamicznych przemian zachodzących w obszarze komunikacji, którychskutkiem są przeobrażenia w sferze kultury. Asumptem do przygotowania tej publikacji była coraz wyraźniej rysująca się konieczność odświeżenia (uaktualnienia) humanistycznej refleksji nad gwałtownymi zmianami towarzyszącymi rewolucji teleinformatycznej.

 

Autorzy mają nadzieję, że pozycja ta stanowić będzie przyczynek do szerszej dyskusji na temat skali, w jakiej rewolucja ta zmienia znany nam świat, oparty na pewnych fundamentach kulturowych. Czy zmiany te są na tyle głębokie, aby przekonstruować kulturowo-etyczne podwaliny cywilizacji? A jeśli tak, to czy dotychczasowe koncepcje etyczne, kulturowe okażą się przydatne obecnym oraz przyszłym społeczeństwom? Odpowiedzi na te i inne pytania starają się Państwu dostarczyć autorzy prezentowanych tekstów.

 

 

[pobierz] 0.1 MB spis-seg-etyka
Tom IX
Tom IX

"Hiszpania - mit czy rzeczywistość?", pod red. Filipa Kubiaczyka i Katarzyny Mirgos, Poznań-Gniezno 2012


Teksty zebrane w niniejszym tomie podejmują problem Hiszpanii, centralny temat, wokół którego od dawna toczy się spór o istotę tego, co „hiszpańskie”, jeśli można mówić, że cośtakiego istnieje. Podejmowano go wielokrotnie i to w różnoraki sposób. Pisali o nim filozofowie, historycy, kulturoznawcy, socjologowie, politolodzy etc., jednak trudno uznać temat zadefinitywnie rozstrzygnięty. Zmiany, jakie zaszły w Hiszpanii od czasu słynnej transición, nie dają jasnej odpowiedzi na pytanie, czym jest dziś ten kraj, a zwłaszcza wokół jakiego spoiwa jednoczy się współczesne społeczeństwo hiszpańskie. Co więcej, obok nacjonalizmu charakterystycznego dla władzy centralnej radykalizują się także lokalne nacjonalizmy, w szczególności kataloński i baskijski, które otwarcie kwestionują istnienie narodu hiszpańskiego, a z pojęcia„Hiszpania” chcą uczynić zwykły termin geograficzny.

 

W swojej historii Hiszpania wielokrotnie zmuszona była bronić się przed wrogami zewnętrznymi, dzisiaj podstawowe zagrożenie dla bytu państwa wydaje się pochodzić z wewnątrz. Pytania stawiane przez autorów monografii i udzielane odpowiedzi mieszczą się w polu zagadnień dotyczących inspiracji historycznych, kulturowych i politycznych. W nadziei, że zebrane tutaj teksty przyczynią się do lepszego zrozumienia tożsamości Hiszpanii, kraju dość odległego od Polski w sensie geograficznym, ale bliskiego nam kulturowo, polecamy je uwadze Czytelnika.

 

 

ESPAÑA — ¿MITO O REALIDAD?


Los textos que forman parte del presente libro analizan el Problema de España, acerca del cual existe desde hace mucho tiempo un debate sobre la esencia de lo español (si es que admitimos su existencia). Se ha abordado muchas veces y de diferentes maneras. Han escrito sobre la misma: filósofos, historiadores, estudiosos de la cultura, sociólogos, politólogos, etc., pero no parece que el tema haya quedado definitivamente resuelto. Los cambios que se han sucedido en el país desde transición no han dado una respuesta clara sobre lo que es España actualmente, en torno a cuya “unidad” se debate la sociedad española de nuestros días. Además, junto al nacionalismo característico del gobierno central, las pretensiones propias están radicalizando los nacionalismos regionales, especialmente el catalán y el vasco, que cuestionan abiertamente la existencia de una nación española y quieren que el concepto de “España” se convierta en un término meramente geográfico. A lo largo de su historia, España ha estado obligada en muchas ocasiones a defenderse de los enemigos del exterior; hoy, las principales amenazas para la existencia del Estado parecen provenir del interior. Las preguntas planteadas por los autores de los textos, así como las respuestas dadas, se sitúan en un ámbito de cuestiones concernientes a inspiraciones de carácter histórico, cultural y político. Con la esperanza de que los textos aquí recopilados contribuyan a la reflexión y a un mejor entendimiento de la identidad de España (país muy alejado de Polonia geográficamente, pero cercano a nosotros desde el punto de vista cultural) se los recomendamos al Lector.

 

 

[pobierz] 0.1 MB Spis treści
Tom VIII
Tom VIII

„Żydowski obraz Polski. Polski obraz Żyda”, praca zbiorowa pod red. Waldemara Szczerbińskiego i Bartosza Lampkowskiego, Poznań-Gniezno 2012. 

 

„Żydowski obraz Polski. Polski obraz Żyda” jest książką z dwóch odmiennych perspektyw opisującą dynamiczną i bogatą w tradycję relację odnoszenia się do siebie dwóch zróżnicowanych kulturowo społeczności, którym przyszło żyć razem, a czasem — niestety — jedynie obok siebie. Kanwą podejmowanych rozważań jest przyjęcie punktu widzenia jednego z podmiotów wspomnianej relacji. Stąd kolejne elementy zbioru układają się w komplementarną, dwuczłonową całość: stosunek Żydów do Polaków oraz postrzeganie Żydów przez polskich współobywateli. Wśród szczegółowych zagadnień znajdują się niełatwe pytania o grozę Holokaustu i właściwy sposób jego upamiętniania oraz o trudne sąsiedztwo dwóch narodów na terenie Polski. Kolejna kwestia to problem pamięci zbiorowej Żydów w odniesieniu do kraju ich przedwojennej diaspory. Udział Żydów w dziedzictwie kulturowym Polski reprezentowany jest przez kontekst literacki, ogniskujący się wokół postaci O. Koflera, E. Pintus, A. Eker, R. Brandstaettera, M. Dąbrowskiej oraz J. Iwaszkiewicza. Tytułowy obraz to również relacja pomiędzy polskimi chrześcijanami i żydowskimi wyznawcami judaizmu. Mimo mnogości zagadnień, nie znajdziemy tu wszelako jednej uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, jak wyglądała polsko-żydowska rzeczywistość. Jawi się ona raczej jako wielobarwny obraz.

 

“The Jewish Image of Poland. The Polish Image of a Jew” is a study describing a dynamic and traditionally grounded relation between two culturally diverse communities consisting of people, who were living together with each other and, sometimes, unfortunately, only next to each other. The description of such an existence is presented in the book from two different perspectives. The kind of perceiving this complicated reality by one of the relation’s subjects becomes the basis for the discourse and research. Therefore, all of the book’s chapters are collected in such a way as if they were forming a complementary and twofold unity, which shows, from one hand, the Jews’ relation to the Polish people, and, from the second hand, the Polish attitude towards the Jews. Among many detailed issues discussed in the book, the inexplicable problems concerning the dreadful tragedy of the Holocaust, the proper way of the tragedy’s commemoration, and also the question of a difficult neighborhood of the two nations living on the land of Poland are presented in the volume. The next problem considered in the study is the Jews’ collective memory of the country of their diaspora before the Second World War. The contribution of the Jews to the cultural heritage of Poland is shown in the context of literature. It focuses on such authors as O. Kofler, E. Pintus, A. Eker, R. Brandstaetter, M. Dądrowska and J. Iwaszkiewicz. The concept of ‘image’ mentioned in the book’s title can also be regarded as a relation between Polish Christians and Jewish believers of Judaism. Nevertheless, apart from the multiplicity of problems discussed in the study’s content, there is not one and universal answer to the question how, in fact, the Polish and Jewish reality looked like. It rather seems to be just a very colorful picture.

[pobierz] 0.1 MB spis treści
Tom VII
Tom VII


"Ukraina–Polska–Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy". Praca zbiorowa pod red. Katarzyny Jędraszczyk, Oresta Krasiwskiego i Witolda Sobczaka, Poznań-Gniezno 2012.

 

"Książka (...) ta to monografia zbiorowa autorstwa polskich i ukraińskich naukowców, prowadzących badania o charakterze interdyscyplinarnym w obszarze nauk humanistycznych. W monografii podkreśla się fakt, że ukraińska polityka nie zawsze jest dobrze rozumiana na zachodzie Europy, a decyzje władz Ukrainy często oceniane są w oderwaniu od złożonego kontekstu społecznego, historycznego i gospodarczego kraju. Redaktorzy książki proponują, by spojrzeć na Ukrainę jako na jeden z krajów potencjalnie kandydujących w przyszłości do rozszerzonej Unii Europejskiej i w związku z tym mierzą się z wieloma pytaniami nurtującymi współczesnych polityków i społeczeństwa państw Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej. W publikacji zaprezentowano różne modele kontaktów bilateralnych na niwie oświaty, nauki, samorządowości lokalnej, współpracy miast, współpracy transgranicznej. Teksty zawarte w monografii przygotowane zostały w języku polskim, ukraińskim i angielskim; podzielone są na dwa główne bloki tematyczne (polityczno-gospodarczy i społeczno-kulturalny)".


[pobierz] 0.1 MB spis treści
Tom VI
Tom VI

 „From the West to the East. Literary Paths against the current”

 

“against the current”—as the main tendency of peregrination of the European artists, not only writers, has always been in the other direction, towards the West. Consequently, the West has most often been the object of interest for literature specialists. Meanwhile, an international group of comparatists, the authors of the present volume, wish to show the opposite direction of travelling, also observable in the history of european culture, the fascination, or even emigration of the people of letters from the western parts of the continent to the East. Apart from the profiles of sometimes poorly known French, Portuguese, German and Danish artists—from the Enlightenment to the modern times—in some way attracted by our European outskirts, the collection additionally includes extensive excerpts of autobiographical prose of the contemporary writers intending to go to—and choosing—the East. Definitely, they shed some light on an interesting motivation of such artistic choices.


"Z Zachodu na Wschód. Literackie ścieżki pod prąd",  praca zbiorowa pod red. Stanisława Jakóbczyka i Charlotte Krauss, Poznań-Gniezno 2012 


„Pod prąd” — bo główny nurt peregrynacji europejskich twórców, nie tylko pisarzy, był zawsze w drugą stronę, ku Zachodowi. Co za tym idzie, tam też kierowało się najczęściej zainteresowanie literaturoznawców. Tymczasem międzynarodowe grono komparatystów, autorów niniejszego tomu, pragnie pokazać obecny także w dziejach kultury europejskiej przeciwny kierunek podróży, fascynacji, a nawet emigracji ludzi pióra z zachodnich części kontynentu. Oprócz sylwetek nieraz mało znanych postaci Francuzów, Portugalczyków, Niemców, Duńczyków – od wieku oświecenia po współczesność — w jakiś sposób przyciąganych przez nasze krańce Europy, w zbiorze zamieszczono także obszerne fragmenty autobiograficznej prozy współczesnych twórców wybierających się na — i wybierających — Wschód. Z pewnością rzucają one nieco światła na ciekawą motywację takich artystycznych wyborów.

 

 

Autorzy tomu:

 

Claude De Grève

 

Stanisław Jakóbczyk

 

Charlotte Krauss

 

Elke Mehnert

 

Hans-Henning Paetzke

 

Anne Quataert

 

Lothar Quinkenstein

 

Sylwia Schab

 

Katarzyna Szewczyk-Haake

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB Spis treści
Tom V
Tom V

 

 

Medycyna na usługach systemu eksterminacji ludności w Trzeciej Rzeszy i na terenach okupowanej Polski, praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Łukomskiego i Gerarda Kucharskiego,  Poznań-Gniezno 2011

 

"Ideologiczne korzenie nazizmu, podobnie jak wcześniejszego komunizmu, wywodzą się z darwinizmu społecznego, pseudonaukowych XIX-wiecznych teorii mechanicznie przenoszących ewolucjonizm ze świata przyrody na grunt realiów społecznych i politycznych. W szeregu innych nauk, na usługach systemu nazistowskiego stanęła także medycyna, którą szczególne zainteresowanie wykazywał Reichsführer SS Heinrich Himmler. Znalazło to potwierdzenie w wytycznych dla kierownictwa szczególnej w swych założeniach i celach organizacji „badawczej” o nazwie Ahnenerbe mówiących o konieczności eksperymentowania w dziedzinie chirurgii, genetyki, psychiatrii, etc. Eksperymenty tego typu w niedługim czasie stały się domeną lekarzy SS i prowadziły do okaleczenia i śmierci tysięcy ofiar. Chociaż problematykę zbrodni medycznych podejmowano dotąd wielokrotnie w naukowych opracowaniach, to jednak temat z całą pewnością nie został wyczerpany, wciąż bowiem pojawiają się nowe ustalenia i konstatacje oparte na najnowszych wynikach badań. Prezentowany tom monograficzny SEG przygotowany dzięki pracom kilkunastu badaczy  z Polski, Niemiec i Francji, podzielono na trzy zasadnicze wątki tematyczne: zagadnienia ogólne, związane z korzeniami ideologii nazistowskich, eksterminację ludności w czasie II wojny światowej oraz gnieźnieńskie wątki eksterminacji medycznej. Całość prezentowanego tomu stanowi wkład do wspólnych polsko-niemieckich badań nad zagadnieniem. Ich problematyka i zakres – jak należy sądzić – będą systematycznie rozszerzane". 

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB Spis treści
Tom IV
Tom IV

 

"Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego”, praca zbiorowa pod red. Leszka Mrozewicza i Katarzyny Balbuzy, Poznań - Gniezno 2011

 

   "Zebrane w niniejszym tomie studia upamiętniają dziewięćdziesiątą rocznicę powstania Uniwersytetu Poznańskiego i zarazem powołania do życia w jego murach pierwszej w Odrodzonej Polsce Katedry Historii Starożytnej w roku 1919. Przedstawiają one sylwetki wybitnych polskich naukowców okresu międzywojennego. Druga część dotyczy kultu panującego w starożytności w ujęciu badaczy polskich. Badania te zapoczątkował Ludwik Piotrowicz, pierwszy kierownik Katedry, książką o kulcie panującego w starożytności. Zainicjował w ten sposób w polskiej historiografii oryginalny kierunek badań, który w nauce światowej bezustannie cieszy się wielkim zainteresowaniem. W ostatnich dekadach minionego wieku jego wybitnym przedstawicielem był Lesław Morawiecki, związany z Uniwersytetem Rzeszowskim. Rozprawą o władzy charyzmatycznej u schyłku Republiki Rzymskiej znacząco poszerzył zakres pojęcia „kult panującego”, wpisując się trwale w historiografię temu poświęconą. Im dedykujemy ten tom" . 

 

 

[pobierz] 0.1 MB Spis treści, wstęp
Tom III
Tom III

Piotr Pawlak, „Internet jako narzędzie imperializmu kulturowego?", Poznań–Gniezno 2011

 

 

Prezentowana książka „Internet jako narzędzie imperializmu kulturowego” autorstwa Piotra Pawlaka, porusza problem relacji między współczesną kulturą a nowoczesnymi mediami masowymi, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu.

 

Autor wykorzystał koncepcję „imperializmu kulturowego” do opisania zjawisk z pola kultury oraz mediów, rozważając przydatność owej teorii dla współczesnych analiz kulturoznawczych i medioznawczych. Sfera kultury od zawsze ściśle związana była z międzyludzką komunikacją. Jakiekolwiek zmiany w sposobie komunikowania wywierają wpływ na kształt kultury. Pojawienie się mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) umożliwiło komunikowanie w skali masowej, co zaowocowało daleko idącymi zmianami w szeroko rozumianej kulturze. Pojawienie się najmłodszego medium masowego (Internetu) zrewolucjonizowało owe zmiany, nadając im jednocześnie większe tempo. Niniejszy tekst dotyczy analizy procesów leżących u podstaw współczesnej zmiany kulturowej oraz kierunków tejże zmiany. W pracy poruszono problem ekonomiczno-politycznych oraz historycznych determinantów współczesnej komunikacji. Książka prezentuje kulturowy rodowód Internetu i opisuje zagadnienia z zakresu rynku nowoczesnych mediów masowych, zwłaszcza nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

 

[pobierz] 0.1 MB Spis treści
Tom II
Tom II

Mariusz Ciesielski „Starożytna Germania i Germanie w historiografii polskiej. Od Naruszewicza po czasy współczesne”, Poznań-Gniezno 2012.

 

„Tematem pracy jest, ogólnie rzecz ujmując, sposób, w jaki historiografia polska od schyłku XVIII wieku przedstawiała kwestie związane ze starożytną Germanią i Germanami. Przez długie lata zagadnienia te były przedmiotem sporu między historykami niemieckimi i polskimi, były też wykorzystywane w walce politycznej i ideologicznej […] Mariusz Ciesielski zbiera i porządkuje opinie polskich autorów dotyczącą obszaru, na którym zamieszkiwały w starożytności plemiona występujące w literaturze pod nazwą Germanów. Autora interesują przede wszystkim, zgodnie z tytułem pracy, opinie badaczy polskich, co nie oznacza jednak, że nie prezentuje stanowiska nauki niemieckiej. Przeciwnie, jej czołowi koryfeusze, z Gustawem Kosinną na czele, […] pojawiają się na łamach rozprawy. Poza opracowaniami naukowymi w książce znajdziemy także analizę prac popularnych i prasy. Autorowi chodzi bowiem także o szerszy, wychodzący poza sfery naukowe, odbiór sporu o <<słowiańskość>> bądź <<germańskość>> ziem między Odrą a Wisłą”

 

Z opinii prof. dr hab. Danuty Musiał 

 

[pobierz] 0.1 MB Spis treści
Tom I
Tom I

 

Orest Krasiwski, Stosunki ukraińsko-polskie w latach 1917–1923, Poznań-Gniezno 2010Stosunki ukraińsko-polskie w latach 1917–1923 nie zostały jeszcze dostatecznie przeanalizowane. Historycy nie zgłębiali tematu kompleksowo: osobno badano relacje z Ukraińską Republiką Ludową (przede wszystkim w zakresie umów i konwencji zawartych w Warszawie w 1920 roku i ich skutków), osobno z Zachodnioukraińską Republiką Ludową (wyłącznie konflikt w wojnie ukraińsko-polskiej w latach 1918–1919). Autor monografii postanowił potraktować Ukrainę jako całość. Stosunki z Polską obu części Ukrainy ściśle przeplatały się ze sobą i cechowały się poszukiwaniem porozumienia. W książce naświetlono całokształt złożoności stosunków ukraińsko-polskich okresu odradzania i kształtowania się państw narodowych, uwzględniając specyfikę przeszłości historycznej, w tym podporządkowanie ziem ukraińskich różnym imperiom, rozwój myśli społeczno-politycznej, charakter procesów zachodzących podczas rewolucji 1917–1921. Regionalna specyfika polityki naddnieprzańskiej i galicyjskiej rozpatrywana jest synchronicznie, chronologicznie i we wzajemnym powiązaniu. Na podstawie obiektywnej analizy nieznanych dotychczas dokumentów, autor starał się wielopłaszczyznowo naświetlić kwestię relacji pomiędzy narodem polskim i ukraińskim. Od samego początku powstania ukraińskiego ruchu politycznego i rozwoju ruchu polskiego stosunki owe charakteryzowały się brakiem zaufania i zrozumienia". 

 

[pobierz] 0.1 MB Spis treści